Patika sorban állás nélkül

Nyereményjáték szabályzat

„KLIKKPATIKA VÁSÁRLÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

1. A játék szervezője

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a PharmaKlikk Kft. (a továbbiakban: Szervező) szervezi.
A Szervező adatai:
Székhely: 1123 Budapest, Kék golyó utca 28. 3/2.
Cégjegyzékszám: 01-09-342513
Adószám: 25036093-2-3
Képviselő: dr. Bagoly Krisztián
honlap: http://klikkpatika.hu

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.

1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a https://www.klikkpatika.hu/nyeremenyjatek (a továbbiakban: Weboldal) oldalon kerül sor.

2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki
– a Weboldalon egy alkalommal legalább 10.000,- Ft azaz tízezer forint összegben vásárol terméket; és
– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket; és
– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

3. A játék időtartama

3.1 A játék 2021. június 7-én kezdődik és 2021. július 31-ig tart.

4. A Nyereményjáték leírása

4.1 A Weboldalon történt termék 10.000,- Ft összeget elérő megvásárlásával lehet részt venni a Nyereményjátékban.

4.2 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt a 4.1 pontban nevezett terméket vásárol, és a vásárláskor elfogadja a Weboldalon a Nyereményjátékban való részvételét.

4.3 A regisztrációs folyamat végén a játékosnak el kell fogadnia a Nyereményjáték szabályait és adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok).

4.4 A Weboldalon érvényesen regisztrálni a Játékosnak teljes nevének és e-mail címének pontos megadásával lehet. Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás vagy hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím), a résztvevő a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

4.5 A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

4.6 A Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt lakcím vagy e-mail cím megadásával. A Nyereményjátékkal kapcsolatos lakcím és/vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

4.7 Minden a 4.1 pont szerinti vásárlás újabb Nyereményjátékban részvételnek minősül.

4.8 A Játékosnak a Nyereményjáték végéig, illetve a nyeremény átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló számlát (amely a kiszállítással együtt érkezik).

4.9 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.

4.10 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában az Ön által elhelyezett képi, szöveges, vagy bármilyen más tartalomért teljes felelősséggel tartozik.

4.11 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ideig és célból tároljuk.

5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

– egy darab, két személyre szóló, 25.000 Ft értékű vacsora meghívás a 7773 Borbár nevű étteremben (7773 Villány, Baross Gábor utca 83.);

- egy éjszakára szóló legfeljebb 25.000 Ft értékű szállást, 2 fő részére Villányban.

5.2 A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye.

5.3 A sorsolás közjegyző jelenlétében történik a Nyereményjáték zárását követő héten. A Nyereményjáték kapcsán a sorsolás eredményét közjegyző hitelesíti.

5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

5.6 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal (kivéve a saját maguk által forgalmazott termékek). A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

5.7 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A Nyertesek a nyereményüket a megadott emailben kapják meg, felhasználható elektronikus voucher formájában.

5.8 A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk/nyugta/számla bemutatásával/beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek

5.9 A hamisított vagy manipulált blokkok/nyugták a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Programban résztvevő blokkok/nyugták érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

5.10 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

5.11 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

5.12 A Játékos pályázata beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6. Adózás

6.1 Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet megfizeti.

6.2 Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Játékost terheli (ide tartozik pl. a Résztvevő irányából indított telefonhívás költsége, stb.).


7. Játékszabályzat módosítása

7.1 Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosításához. Amennyiben a Játékszabályzatot módosítjuk, akkor erről előzetesen e-mail címére küldött értesítésben tájékoztatjuk. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően módosítja vagy visszavonja hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.


8. Egyéb rendelkezések

8.1 A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint.

8.2 Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával a Pályázó általánosságban a Kiíróhoz (cégadatok, e-mail cím), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Postafiók 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

8.3 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.


Budapest, 2021. június 7.
PharmaKlikk Kft.

Kérdés esetén keress minket bátran!